Rzecznik praw ucznia

Rzecznik Praw Ucznia
Beata Zajączkowska-Kaim


Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:

Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 526, 527).

Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 18 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 452 z późniejszymi zmianami).

Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy

Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia:

 1.  Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,
 2.  Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli,
 3.  W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego,
 4.  Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów,
 5.  Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów,
 6.  Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika:

 1.  Załatwianie indywidualnych skarg,
 2.  Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole,
 3.  Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom),
 4.  Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem),
 5.  Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym,
 6.  Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców,
 7.  Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów,
 8.  Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
 9.  Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Szkolny Rzecznik może:

 1.  Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie,
 2.  Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego,
 3.  Organizować konfrontacje wyjaśniające,
 4.  Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia,
 5.  Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

 1.  zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 2.  podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
 3.  skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
 4.  w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 5.  ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

 1.  zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 2.  podjęcie mediacji ze stronami,
 3.  zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
 4.  wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

 1.  Znajomość Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania oraz Konwencji Praw Dziecka.
 2.  Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 3.  Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 4.  Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 5.  Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 6.  Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

O czym uczeń wiedzieć powinien:

 1.  Rzecznik pełni stałe dyżury, w czasie których przyjmuje uczniów.
 2.  Uczniowie zgłaszają naruszenie swoich praw osobiście.
 3.  Rzecznik wysłuchuje ucznia.
 4.  Rzecznik może być mediatorem między stronami.
 5.  Pytania i wnioski uczniowie mogą kierować do Rzecznika za pośrednictwem skrzynki pytań i wniosków. Każde pytanie lub wniosek muszą być podpisane przez ucznia.
 6.  Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.
 7.  Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.
 8.  Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 9.  Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 10.  Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 11.  Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
 12.  Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

Pamiętaj:

 • Rzecznik zapewnia całkowitą dyskrecję,
 • Rzecznik ma prawo i możliwość ingerować w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia,
 • Rzecznik ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji,
 • Rzecznik pełni stałe dyżury,
 • Pytania i wnioski uczniowie mogą zgłaszać osobiście, kierować drogą mailową na adres: beata_kaim@tlen.pl lub wrzucić do skrzynki pytań lub wniosków. Każde pytanie lub wniosek muszą być podpisane przez ucznia (imię, nazwisko, klasa)

Uczeń = Człowiek
Jeśli uważasz, że w szkole zostało naruszone

Twoje Prawo - Prawo Ucznia
Przyjdź !
Środa- godz. 11.30 (długa przerwa)- sala nr 208

 

Ważne telefony i adresy Ogólnopolskie:


- Niebieska linia
Tel. 800 12 00 02
(bezpłatnie) www.niebieskalinia.info
Od poniedziałku do soboty 8.00-22.00
Niedziela i święta 8.00-16.00

Zadzwoń jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię - bije lub obraża.
- Ogólnopolski Telefon Zaufania ,,Narkotyki-Narkomania”

Tel. 801 19 99 90
(płacisz tylko za pierwszy impuls)
Codziennie w godz. 16.00- 21.00

Zadzwoń jeśli masz problemy z narkotykami, używasz ich, jesteś uzależniony lub martwisz się o kogoś z Twojego otoczenia.
- Policyjny Telefon Zaufania
Tel. 800 12 02 26
(bezpłatnie)
Od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-15.30

Dzwoniąc uzyskasz wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie.
- Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży www.116111.pl
Tel. 116 111
(bezpłatnie)
Od godz. 14.00 do 22.00

Zadzwoń lub napisz gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć.
- Telefon Dla Rodziców w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci
Tel. 800 10 01 00
(bezpłatnie)

Zadzwoń gdy jako rodzic potrzebujesz wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności.
- Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Tel. 800 12 12 12
(bezpłatnie)

Od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 20.00. Jeśli zadzwonisz w godzinach nocnych i zostawisz informacje o sobie i swój nr – konsultanci do Ciebie zadzwonią

Możesz zgłaszać sytuacje, które Twoim zdaniem są niesprawiedliwe.
- Telefon Grupy Edukatorów Seksualnych ,,PONTON”

Tel. 22 635 93 92
(opłata zgodnie z cennikiem operatora)

W każdy piątek w godzinach od 16.00 do 20.00

Edukatorzy seksualni odpowiadają na wasze pytania związane z seksualnością, dojrzewaniem, antykoncepcją itp.
Opolskie:
- Poradnia d.s. Uzależnień
Tel. (77) 441 75 69

- Diecezjalna Poradnia Rodzinna
Tel. (77) 442 55 50

- Stowarzyszenie Na Rzecz Ludzi Uzależnionych ,,To Człowiek”
Tel. (77) 453 23 38

- Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień ,,MONAR”
Tel. (77) 456 40 44