Za Życiem

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w Mieście Opolu.

Informacje o programie

logozazyciemProgram uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.
Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Opole oraz dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Opole oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
Rządowy program "Za życiem" realizowany jest przez Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu, 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 9, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.

Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.


Informacji na temat programu udziela:
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 9
• telefonicznie:
77 454 92 16, 77 454 92 17
• osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00
Dokumentacja niezbędna do udzielenia pomocy:
- Deklaracja uczestnictwa w programie „Za życiem” 
- Zaświadczenie lekarskie 
- Podpisany Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Rządowym Programie „Za życiem”


Szczegółowe informacje o programie wraz z wzorami dokumentów znajduje się na stronie:
http://mppp.eopolszczyzna.pl/


Wsparcie, jakie może uzyskać Uczestnik Programu:
1. poradnictwo polegające na:
- udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
- wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
- prowadzeniu akcji informacyjnych;
2. wsparcie polegające na:
- wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności,
- organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i dodatkowych usług terapeutycznych.
3. koordynacja polegająca na:
- koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
- monitorowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom przez:
- psychologów,
- pedagogów specjalnych z kwalifikacjami z zakresu danej niepełnosprawności,
- fizjoterapeutów,
- logopedów i neurologopedów,
- terapeutów Integracji Sensorycznej.

 

Pomoc uczennicom w ciąży
Celem działania jest: zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży.
Grupa docelowa: uczennice w ciąży. Podmioty realizujące: szkoły i placówki systemu oświaty, jednostki prowadzące ww. szkoły i placówki.
Okres realizacji programu: do dnia 31 grudnia 2021 r.
Placówką wskazaną do zapewnienia 4 miejsc dla uczennic w ciąży jest:
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
ul. Torowa 7
45-037 Opole
Telefon: +48 77 423 16 75

Bursa – Telefon: +48 77 4542855, +48 517 750 544