Rzecznik Praw Ucznia

mgr Beata Zajączkowska-Kaim

Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:

Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 526, 527).

Ustawa "Prawo Oświatowe" z 14 grudnia 2016r.

Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy

Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia:

Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,
Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli,
W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego,
Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów,
Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów,
Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika:

Załatwianie indywidualnych skarg,
Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole,
Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom),
Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem),
Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym,
Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców,
Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów,
Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Szkolny Rzecznik może:

Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie,
Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego,
Organizować konfrontacje wyjaśniające,
Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia,
Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
podjęcie mediacji ze stronami,
zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

Znajomość Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania oraz Konwencji Praw Dziecka.
Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

O czym uczeń wiedzieć powinien:

Rzecznik pełni stałe dyżury, w czasie których przyjmuje uczniów.
Uczniowie zgłaszają naruszenie swoich praw osobiście.
Rzecznik wysłuchuje ucznia.
Rzecznik może być mediatorem między stronami.
Pytania i wnioski uczniowie mogą kierować do Rzecznika za pośrednictwem skrzynki pytań i wniosków. Każde pytanie lub wniosek muszą być podpisane przez ucznia.
Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.
Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.
Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

Pamiętaj:

Rzecznik zapewnia całkowitą dyskrecję,
Rzecznik ma prawo i możliwość ingerować w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia,
Rzecznik ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji,
Rzecznik pełni stałe dyżury,
Pytania i wnioski uczniowie mogą zgłaszać osobiście, kierować drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wrzucić do skrzynki pytań lub wniosków. Każde pytanie lub wniosek muszą być podpisane przez ucznia (imię, nazwisko, klasa)

Uczeń = Człowiek
Przyjdź, jeśli uważasz, że w szkole zostało naruszone

Twoje Prawo - Prawo Ucznia

logo czarne