MEDIACJE - CZYM SĄ?

      Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności osoby trzeciej cieszącej się ich zaufaniem – mediatora; mediatorem może być ktoś zupełnie stronom obcy, jak i osoba im bliska. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

ZALETY PO STRONIE  MEDIACJI:

 • szybkość postępowania
 • pomoc w porozumieniu się /komunikacja
 • wypracowanie wspólnego stanowiska
 • wyjaśnienie spornych kwestii
 • pomoc w zrozumieniu drugiej strony
 • pomoc w wyrażeniu swoich oczekiwań
 • brak strony wygranej i przegranej
 • poprawienie relacji na przyszłość
 • oddanie rozwiązywania konfliktów w ręce rówieśników ma ogromne oddziaływanie profilaktyczne
 • nikt lepiej nie rozumie sytuacji ucznia, jak sam uczeń
 • prowadzenie dialogu przez osobę w podobnym wieku i rozmowa na temat konfliktu przybiera zupełnie inny kontekst, jak rozmowa
  z dorosłym na ten sam temat

CZYM JEST MEDIACJA W SZKOLE?

Mediacja w szkole jest alternatywną formą rozwiązywania konfliktów,
którą w 2017r. rekomendował do wprowadzenia do szkół Rzecznik Praw Dziecka - podając standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej
w szkołach.

Mediacja szkolna: to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania sporu pomiędzy stronami konfliktu w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora. Konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami międzyludzkimi i/lub działalnością statutową szkoły.


Stronami konfliktu mogą być: nauczyciele, dyrektor, pozostali pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice.

Mediacja rówieśnicza: to dobrowolne i poufne szukanie rozwiązania między uczniami, w obecności dwóch bezstronnych i neutralnych mediatorów – uczniów przygotowanych do prowadzenia mediacji rówieśniczej. Konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami między uczniami.

 

Mediator rówieśniczy: to uczeń przeszkolony w zakresie mediacji, cieszący się zaufaniem i autorytetem wśród uczniów.

Mediator szkolny: to osoba dorosła np. pedagog, psycholog, nauczyciel, inny pracownik szkoły - przeszkolona w zakresie mediacji, ciesząca się autorytetem i zaufaniem w środowisku szkolnym. Wskazane jest aby był opiekunem mediatorów rówieśniczych i posiadał kompetencje edukatora mediacji rówieśniczych.

Czas trwania spotkania mediacyjnego  30 – 40 min

ZASADY:

Dobrowolności

Poufności

Neutralność

Bezstronność

Wykluczenie kar

Akceptowalność – wszyscy w szkole powinni akceptować możliwość mediacyjnego rozwiązania konfliktów

ROLA MEDIATORÓW:

 • Mediatorzy są bezstronni
 • Mediatorzy przejmują moderację spotkania
 • Mediatorów obowiązuje dyskrecja oraz tajemnica
 • Mediatorzy pracują dobrowolnie
 • Mediatorzy kierują się w swojej pracy potrzebami innych

                    i myślą o przyszłości

KTO MOŻE BYĆ MEDIATOREM W SZKOLE?

Zależy od typu konfliktu:

 • w konfliktach na linii uczeń – uczeń, mediację prowadzi dwóch mediatorów rówieśniczych /w których na mediatorów wyznacza się chętnych do tej roli i odpowiednio przeszkolonych uczniów/ w towarzystwie mediatora szkolnego

jeżeli następuje konflikt na linii nauczyciel – rodzic, mediatorem może być inny nauczyciel, psycholog lub pedagog szkolny - osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia mediacji

 • w przypadku konfliktów rodziców z administracją szkolną najlepiej powołać mediatora spoza szkoły

         KONFLIKTY I MEDIACJE W SZKOLE

Mediacja może pomóc w rozwiązaniu wielu konfliktów w szkole:

 • pomiędzy uczniem a uczniem
 • pomiędzy uczniem a grupą (klasą)
 • pomiędzy uczniem a nauczycielem
 • pomiędzy nauczycielem a rodzicem
 • pomiędzy administracją szkolną a rodzicem
 • pomiędzy administracją szkolną a uczniem
 • pomiędzy nauczycielem a innym nauczycielem

JAKIE SPRAWY MOŻEMY ROZWIĄZYWAĆ W DRODZE MEDIACJI RÓWIEŚNICZYCH?

 • przezywanie rówieśników ze względu na ich wygląd, ubranie, pochodzenie czy zachowanie
 • obrażanie członków rodziny rówieśników
 • wyśmiewanie drugiej osoby
 • obraźliwe napisy na tablicy czy ścianach dotyczące osób, jak również pod kątem niszczenie mienia szkoły
 • filmowanie i rozpowszechnianie bez zgody tej osoby
 • chowanie cudzych przedmiotów
 • wyśmiewanie się np. za błędy popełnione na lekcjach
 • odrzucanie tj. nie dopuszczanie do zabawy w grupie
 • bójki, kłótnie i inne nieporozumienia między rówieśnikami
 • brak porozumienia w kwestii wyboru wycieczki szkolnej, imprezy klasowej

JAKIE SPRAWY MOŻEMY ROZWIĄZYWAĆ W DRODZE MEDIACJI SZKOLNYCH?

 • konflikt nauczyciel – uczeń, uczeń – nauczyciel,/wyłącznie przy udziale mediatora szkolnego
 • konflikt rodzic – uczeń, uczeń – rodzic, /wyłącznie przy udziale mediatora szkolnego
 • konflikt nauczyciel – nauczyciel,/wyłącznie przy udziale mediatora szkolnego
 • konflikt dyrektor – nauczyciel, nauczyciel - dyrektor,/wyłącznie przy udziale mediatora szkolnego
 • konflikt rodzic – dyrektor, dyrektor – rodzic, /wyłącznie przy udziale mediatora szkolnego

DOKUMENTY PODCZAS MEDIACJI:

 • wniosek na mediacje
 • protokół z mediacji
 • ugoda zawarta w wyniku mediacji

Osoby uczestniczące w mediacji rówieśniczej zyskują szansę na:

 

 • polubowne rozwiązanie sporu w grupie rówieśniczej
 • szybkie i skuteczne rozwiązanie konfliktu w szkole
 • zakończenie mediacji porozumieniem satysfakcjonującym dla obu stron konfliktu
 • utrzymanie wzajemnych relacji w szkole, domu
 • obniżenie poziomu negatywnych emocji
 • opowiedzenie o swoich przeżyciach, wyrażenie własnych uczuć oraz nazwanie potrzeb
 • zrozumienie potrzeb drugiej strony konfliktu w osobie rówieśników, nauczycieli, uczniów
 • utrzymanie pozytywnego wizerunku własnej osoby
 • szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin
 • zyskanie świadomości dotyczącej sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, możliwości zmiany i poprawy jakości życia osobistego i zawodowego
 • uniknięcia kary przewidzianej statutem szkoły, w zamian za porozumienie, naprawienie szkody, zadośćuczynienie/sprawiedliwość naprawcza/

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA MEDIACJE:

Udaj się do sekretariatu szkoły i tam pobierz wniosek na mediacje lub pobierz tu, na stronie. Wniosek wypełniasz i zostawiasz w sekretariacie. Decyzją Dyrektora LO VI 
w Opolu, konflikt zostaje lub nie zostaje skierowany na mediacje. W sytuacji, w której konflikt nie podlega rozwiązaniu drogą mediacji, zostaje rozwiązany w oparciu o Statut szkoły.