Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego

Nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”

w Opolu

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 1. W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego ‘Niedźwiadka” w Opolu, działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
 2. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 85 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U.2017 poz.59), oraz Statutu Szkoły i niniejszego regulaminu.
 3. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem samorządu, oraz jego władz.
 4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 5. Organy Samorządu wybierane są w demokratycznych wyborach, których zasady określa niniejszy regulamin.
 6. SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Szkoły. SU reprezentuje interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin.

Rozdział II

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego.

 1. Samorząd jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej. Ma prawo do przedstawiania organom szkoły opinii we wszystkich sprawach dotyczących uczniów.
 2. Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników szkoły w nauczaniu i wychowaniu.
 3. Samorząd broni praw uczniów oraz czuwa nad realizacją przez nich obowiązków.
 4. Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez:
 5. organizowanie działalności pozalekcyjnej uczniów,
 6. organizowanie uroczystości okolicznościowych, akcji charytatywnych, festynów,
 7. redagowanie gazetki szkolnej,
 8. inicjowanie i organizowanie prac na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,
 9. organizowanie czasu wolnego uczniów np. imprez kulturalno - oświatowych.
 10. Samorząd Uczniowski realizuje swoje cele i zadania przez swoje organy.

Główne zadania Samorządu Uczniowskiego.

 1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 2. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, tworzenie i wzbogacanie jej tradycji.
 3. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 4. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów,
 5. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 6. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.
 7. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.
 8. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia.
 9. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej jak również mających trudności w nauce.
 10. Dla realizacji swoich zadań SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
 11. Zadaniem SU jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak najlepsze efekty i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie.
 12. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej

Rozdział  III

Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego.

 Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

 1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań.
 4. Prawo do zgłaszania uwag, wniosków i opinii odnośnie zasad oceniania wewnątrzszkolnego z przedmiotów i zasad oceniania zachowania.
 5. Prawo redagowania gazetki szkolnej.
 6. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem.

Rozdział IV

  Organy Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Organami Samorządu są:
 2. Samorząd klasowy,
 3. Rada SU, którą tworzą wszyscy Przewodniczący klas,
 4. Zarząd zwany dalej Prezydium SU w składzie:

- Przewodniczący SU,

- Zastępca Przewodniczącego SU,

- Skarbnik,

- sekretarz (protokoły, kroniki)

 1. Zebranie wszystkich uczniów - walne zgromadzenie.

Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu mają wszyscy uczniowie szkoły.

 1. Do zadań przewodniczącego Samorządu należy:
 2. reprezentowanie Samorządu wobec organów szkoły,
 3. czuwanie nad całokształtem prac Samorządu i jego organów,
 4. organizowanie współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole,
 5. kierowanie pracami Rady Samorządu, organizuje jej pracę, zwołuje zebrania nie rzadziej niż raz w miesiącu:
 6. reprezentowanie interesów uczniów w Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i u Dyrektora Szkoły.
 7. Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należą:
 8. uchwalanie Regulaminu,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie dokonywania zmian w regulaminie,
 10. podejmowanie uchwał w ramach kompetencji SU,
  • Rada Samorządu uczniowskiego wybierana jest w wyborach bezpośrednich.
  • W skład Rady wchodzą reprezentacje każdego oddziału.
 11. Do zadań Prezydium należy:
 12. Kierowanie pracą SU,
 13. Wykonywanie uchwał rady SU,
 14. Pomoc w przygotowaniu i organizacji imprez i uroczystości szkolnych,
 15. Rozwiązywanie spraw spornych dotyczących uczniów,
 16. Występowanie z wnioskiem do Dyrektora Szkoły, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej w ramach swoich kompetencji.

Rozdział V

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady SU.

 1. Samorząd klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy, na początku roku szkolnego – do dnia  15 września.
 2. Przewodniczący poszczególnych klas tworzą Radę SU.
 3. Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne.
 4. Odwołanie/zmiana Przewodniczącego Samorządu Klasowego: następuję w przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.
 5. Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają Samorządy Klasowe.
 6. Kandydaci do SU muszą spełniać następujące warunki:
 7. uzyskać co najmniej dobre oceny z wszystkich przedmiotów nauczania,
 8. posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

Rozdział VI

Tryb przeprowadzania wyborów do Prezydium SU.

 1. W wyborach mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Wszystkim uczniom szkoły przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
 3. Kandydatury z poszczególnych klas powinny być zgłoszone na piśmie do Przewodniczącego Komisji Wyborczej w terminie do 7 dni przed datą wyborów. Kandydat zgłaszający swoją kandydaturę musi zebrać minimum 30 podpisów uczniów szkoły popierających jego kandydaturę. Kandydat wskazuje dodatkowo trzy osoby do prezydium SU.
 4. Kampania wyborcza trwa od zamknięcia listy kandydatów do godz.: 1500 dnia poprzedzającego wybory. Podczas kampanii wyborczej obowiązują zasady „ fair play”, nie wolno przekupywać ani zmuszać wyborcy do oddania głosu niezgodnego z jego zmianami.
 5. Wolno prowadzić kampanię na rzecz swojego kandydata a, nie przeciwko innemu kandydatowi.
 6. Za kampanię poszczególnych kandydatów są odpowiedzialni oni sami i ich komitety wyborcze (klasy).
 7. Nie wolno przekupywać lub zastraszać członków Komisji Wyborczej.
 8. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: właściwy wicedyrektor Szkoły, Opiekun Samorządu i trzech przedstawicieli uczniów, wybranych drogą losowania.
 9. Przedstawiciele uczniów będących w Komisji Wyborczej nie mogą korzystać z biernego prawa wyborczego.
 10. Każdy z głosujących odbiera kartę do głosowania, a odbiór karty jest zaznaczony przez Komisję na liście uczniów danej klasy uprawnionych do głosowania.
 11. Wyborca powinien przed otrzymaniem karty do głosowania wylegitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 12. Oddany głos jest ważny, jeśli wyborca zagłosował poprzez postawienie krzyżyka w kratce obok nazwiska kandydata.
 13. Głos jest nieważny, jeśli wyborca nie zagłosował na nikogo lub zagłosował na większą liczbę kandydatów, jeśli wyborca dokona innych zapisów, lub jeśli na kartce są skreślenia czy poprawki.
 14. Po głosowaniu Komisja Wyborcza liczy głosy i ogłasza wyniki wyborów najpóźniej dwa dni od daty wyborów, wywieszając je na tablicy ogłoszeń.
 15. Uwagi na temat nieprawidłowego przebiegu wyborów mogą być składane do Komisji Wyborczej w terminie jednego dnia po ogłoszeniu wyników.
 16. Komisja Wyborcza rozpatruje zgłoszone uwagi i w przypadku słuszności skargi może zmienić wynik wyborów lub je unieważnić w terminie do 3 dni od wpłynięcia skargi.
 17. Kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów zostaje Przewodniczącym Prezydium SU.
 18. Przewodniczący SU dobiera sobie dodatkowo 3 współpracowników z pośród pozostałych kandydatów.
 19. Odwołanie / zmiana Przewodniczącego SU: następuje w przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań, w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.
 20. Decyzje o unieważnieniu wyborów podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Opiekuna Samorządu i komisji wyborczej.
 21. Dyrektor Szkoły w poszczególnych przypadkach może przedłużyć, oraz skrócić kadencję SU.
 22. Na wniosek Opiekuna SU, Dyrektor może poszerzyć skład Prezydium Samorządu przed upływem kadencji.

Rozdział VII

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest nauczyciel Publicznego Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Kadencja opiekuna jest równa kadencji Samorządu Uczniowskiego.
 3. Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu, doradza i wspomaga inicjatywy uczniowskie.
 4. Opiekun uczestniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
 5. Opiekun jest ogniwem łączącym uczniów i ich przedstawicieli z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 6. Opiekun SU jest wybierany przez Dyrektora Szkoły.
 7. Warunkiem wyboru Opiekuna jest wyrażenie przez niego zgody.
 8. Dyrektor szkoły ma prawo poszerzyć liczbę opiekunów.

Rozdział VIII

Dokumenty Samorządu Uczniowskiego.

 1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:
 2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 3. Zeszyt protokołów
 4. Plany pracy
 5. Sprawozdania z działalności za I i II semestr roku szkolnego.

 

 

 

Rozdział IX

 

Tryb dokonywania zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego

 1. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków SU.
 2. Zmiany w Regulaminie SU uchwala SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.

 

Rozdział X

    Przepisy końcowe.

 1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej , Rady Rodziców z Samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
 2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły.
 4. Decyzje podjęte przez Samorząd muszą być zatwierdzane przez Dyrektora Szkoły.
 5. Zmiana (nowelizacja) może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.
 6. Nowelizacja regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
 7. Niniejszy regulamin jest przedstawiany we wszystkich klasach przed wyborami kandydatów do SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły.
 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem , a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem SU.

pdf 1Regulamin dostępny w formie pliku PDF